Politika zaštite podataka

Politika zaštite podataka preduzeća Robert Bosch GmbH

Robert Bosch GmbH (u daljem tekstu „Bosch” ili „mi” ili „nas/nama”) cijeni vašu posjetu našim internet stranicama i mobilnim aplikacijama (zajednički navedene i kao naše „usluge na mreži”), kao i vaše interesovanje za naše preduzeće i naše proizvode.

 

1. Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti tokom obrade ličnih podataka, kao i sigurnost svih poslovnih podataka, predstavljaju naš glavni interes koji uzimamo u obzir prilikom poslovnih procesa. Lične podatke prikupljene tokom vaše posjete našim ponudama na mreži obrađujemo povjerljivo i u skladu sa zakonskim smjernicama.

Zaštita podataka i sigurnost informacija sastavni su dio naše korporacijske politike.

 

2. Odgovorni organ i kontakt

Odgovornost za obradu vaših podataka pripada:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

E-pošta: kontakt@bosch.de
Telefon: +49 711 400 40990

Preporučujemo da stupite u kontakt sa službenikom naše grupe zaduženim za zaštitu podataka radi potvrde vaših prava, prijavljivanja incidenata povezanih sa zaštitom podataka, prijedloga i pritužbi u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, kao i radi povlačenja vaše saglasnosti:

G.
Matthias Goebel
službenik grupe zadužen za zaštitu podataka
Sigurnost informacija i zaštita podataka Bosch grupe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstraße 22
70173 Štutgart

Ili koristite sljedeći link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

 

3. Obrada ličnih podataka

3.1 · Kategorije obrađenih podataka

Obrađuju se komunikacijski podaci (npr. ime, broj telefona, e-adresa, poštanska adresa, IP adresa).

3.2 · Principi obrade

Lične podatke čine sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili lice koje se može identifikovati, npr. imena, adrese, brojevi telefona ili e-adrese, koje predstavljaju izraz identiteta neke osobe.

Obrađujemo lične podatke samo ako postoji propisana zakonska osnova za to ili ste nam dali svoju saglasnost, npr. u okviru registrovanja.

3.3 · Svrhe obrade i pravne osnove

Naši ovlašteni pružaoci usluga i mi obrađujemo vaše lične podatake za sljedeće svrhe:

3.3.1 · Pružanje ove ponude na mreži

 • Pravna osnova: prvenstveno, legitiman interes s naše strane za direktan marketing, sve dok je to u skladu sa propisima o zaštiti podataka i zakonskim odredbama o konkurenciji.

3.3.2 · Utvrđivanje neispravnosti i iz sigurnosnih razloga

 • Pravna osnova: ispunjavanje naših zakonskih obaveza u oblasti sigurnosti podataka i prvenstveno, opravdan interes za otklanjanje kvarova i sigurnost naših ponuda.

3.3.3 · Naše vlastito reklamiranje i reklamiranje trećih lica, kao i istraživanje tržišta i mjerenje dometa u skladu sa pravno dozvoljenim obimom, odnosno na osnovu saglasnosti

 • Pravna osnova: saglasnost ili prvenstveno, legitiman interes s naše strane za direktan marketing, sve dok je to u skladu sa propisima o zaštiti podataka i zakonskim odredbama o konkurenciji.

3.3.4 · Zaštita i odbrana naših prava

 • Pravna osnova: legitiman interes s naše strane za uspostavljanje i odbranu naših prava.

3.4 · Protokoli

Kad god koristite internet, određene informacije će se automatski prenijeti sa vašeg Internet pretraživača i sačuvati kod nas u takozvanim protokolima.

Mi čuvamo protokole radi utvrđivanja neispravnosti i iz sigurnosnih razloga (npr. radi istraživanja pokušaja napada) tokom kratkog perioda, a nakon toga se brišu. Ako je za svrhe dokazivanje potrebno dodatno zadržavanje protokola, oni će biti izuzeti od brisanja do konačnog razjašnjenja odgovarajućeg incidenta i mogu se predati istražnim organima u pojedinačnim slučajevima.

U protokolima se posebno čuvaju sljedeće informacije:

 • IP adresa (adresa internet protokola) terminalskog uređaja korištenog za pristup uslugama na mreži;
 • internet adresa stranice sa koje se pristupa uslugama na mreži (takozvana polazna URL ili URL upućivanja);
 • naziv pružaoca usluga preko kojeg se ostvaruje pristup ponudama na mreži;
 • naziv datoteka ili informacije koje su preuzete;
 • datum i vrijeme, kao i trajanje pristupanja;
 • količina prenijetih podataka;
 • operativni sistem i informacije o korištenom internet pretraživaču, uključujući ugrađene dodatke (npr. za Flash Player);
 • http statusni kod (npr. „Uspješan upit” ili „Tražena datoteka nije pronađena”).

3.5 · Prenos podataka

3.5.1 · Prenos podataka drugim odgovornim stranama

U principu, vaše lične podatke prenosimo drugim odgovornim stranama samo ako je to neophodno za realizaciju ugovora, ako mi ili treća strana imamo prvenstveno opravdan interes za prenos podataka ili ako ste dali saglasnost. Informacije o zakonskim osnovama možete naći u odjeljku „Svrhe obrade i pravne osnove” (pogledajte br. 3.3). Treća lica mogu biti i druga preduzeća iz Bosch grupe. U ovoj politici zaštite podataka će se objasniti ako se podaci prenose na osnovu pretežno opravdanog interesa.

Pored toga, podaci se mogu prenijeti i drugim odgovornim stranama samo ukoliko smo obavezni da to uradimo na osnovu zakonskih propisa ili zbog izvršnog službenog ili sudskog naloga.

3.5.2 · Prenos podataka pružaocima usluga

Dodjeljujemo zadatke vanjskim pružaocima usluga kao što su usluge marketinga, hosting podataka i usluge stalnih telefonskih linija (hotline). Te pružaoce usluga smo izabrali uz maksimalnu pažnju i redovno ih nadgledamo, naročito u pogledu njihovog pažljivog rukovanja i zaštite podataka koje su sačuvali. Svi pružaoci usluga imaju obavezu da očuvaju povjerljivost i da se pridržavaju zakonskih odredbi koje smo im naveli. Pružaoci usluga mogu biti i druga preduzeća iz Bosch grupe.

3.5.3 · Prenos primaocima izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP)

Lične podatke možemo prenijeti i primaocima čija se sjedišta nalaze izvan EEP-a u takozvanim zemljama nečlanicama. U tom slučaju, prije prenosa osiguravamo da primalac podataka posjeduje odgovarajući standard za zaštitu podataka (npr. putem odluke o adekvatnosti od strane Evropske komisije za odgovarajuću zemlju ili putem ugovora zasnovanog na standardnim ugovornim klauzulama između EU-a i primaoca) ili da se saglasite sa prenosom.

Možete dobiti pregled primalaca u zemljama nečlanicama i kopiju konkretnih dogovorenih propisa kako bismo garantovali odgovarajući standard zaštite podataka. Molimo vas da koristite informacije sadržane u odjeljku „Odgovorni organ i kontakt” (pogledajte broj 2).

3.6 · Trajanje čuvanja; periodi zadržavanja

U principu, čuvamo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših ponuda na mreži i s njima povezanih usluga, ili kada imamo opravdan interes za dalje čuvanje podataka (na primjer, možda ćemo nakon izvršenja ugovora još uvijek imati opravdan interes za marketing putem pošte). U svim drugim slučajevima izbrisaćemo vaše lične podatke, uz izuzetak podataka koje moramo zadržati kako bismo izvršili zakonske obaveze (na primjer, kao rezultat perioda čuvanja propisanih zakonom o porezu i trgovini imamo obavezu čuvanja dokumenata kao što su ugovori i fakture tokom određenog vremenskog perioda).

 

4. Mreža za dostavljanje sadržaja Akamai

Da bismo optimizirali vrijeme učitavanja na ovoj internet stranici, koristimo takozvanu mrežu za dostavljanje sadržaja - „Content Delivery Network” (CDN), koju nudi Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, SAD. To predstavlja pretežni legitimni interes u smislu člana 6. stav 1. tačka. f) GDPR-a.

Akamai Technologies, Inc. je ovlašten prema ugovoru o zaštiti privatnosti, kojim daje garanciju da se pridržava evropskog zakonodavstva o zaštiti podataka.

Za ove svrhe se primjenjuju odstupajuće odredbe o zaštiti podataka Akamai Technologies, Inc.

Detaljnije informacije o politici zaštite privatnosti Akamai Technologies. Inc. dostupne su ovdje https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/.

 

5. Vanjske veze

Naša ponuda na mreži može sadržati veze sa stranicama trećih strana − sa pružaocima usluga koji nisu povezani s nama. Nakon što kliknete na vezu, mi više nemamo nikakvog uticaja na prikupljanje, obradu i korištenje bilo kakvih ličnih podataka koji se prenose trećim stranama (na primjer, IP adresa ili URL web lokacije na kojoj se veza nalazi), jer je ponašanje trećih strana tada prirodno van naše kontrole. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za obradu ove vrste ličnih podataka od trećih strana.

 

6. Sigurnost

Naše osoblje i naše kompanije kojima smo povjerili pružanje usluga dužne su da održavaju tajnost i da se pridržavaju propisa u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Preduzimamo sve potrebne tehničke i organizacione mjere kako bismo osigurali odgovarajući standard zaštite i da bismo zaštitili vaše podatke koje obrađujemo posebno od rizika od nenamjernog ili nezakonitog uništenja, rukovanja, gubitka, promjene ili neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere se stalno unapređuju u skladu sa tehnološkim razvojem.

 

7. Vaša prava

Molimo vas da koristite informacije sadržane u odjeljku „Odgovorni organ i kontakt” (pogledajte broj 2) da biste provjerili svoja prava. Osigurajte da vaša nedvosmislena identifikacija bude moguća za nas.

7.1 · Pravo na informacije i otkrivanje:

Imate pravo da dobijete informacije od nas u vezi sa obradom vaših podataka. U tu svrhu možete ostvariti pravo na informacije u vezi sa vašim ličnim podacima koje obrađujemo.

7.2 · Pravo na ispravljanje i brisanje:

Možete tražiti od nas ispravljanje pogrešnih podataka i – ukoliko su ispunjeni pravni preduslovi – završetak ili brisanje podataka.

To se ne primjenjuje na podatke koji su potrebni za fakturisanje ili računovodstvene svrhe ili koji podliježu zakonskom periodu čuvanja. Ukoliko nije potreban pristup takvim podacima, njihova obrada će biti ograničena (pogledajte sljedeće).

7.3 · Ograničenje obrade:

Možete tražiti od nas ograničenje obrade podataka o vama i – ukoliko su ispunjeni pravni preduslovi.

7.4 · Prenosivost podataka:

I dalje ćete imati pravo da dobijete podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, konvencionalnom i mašinski čitljivom obliku ili, ukoliko je to tehnički izvodljivo, da zahtijevate da se podaci prenesu trećoj strani.

7.5 · Pravo na prigovor

7.5.1 · Pravo na prigovor u vezi sa slučajem

U mjeri u kojoj obavljamo obradu podataka na osnovu pretežno opravdanih interesa, kao što je zastupljeno u ovoj politici zaštite podataka, imate pravo uložiti prigovor na tu obradu u bilo kojem trenutku zbog razloga koji su posljedica vaše posebne okolnosti.

Tada ćemo prekinuti obradu vaših podataka, osim ako ne možemo dokazati, u skladu sa zakonskim propisima, obavezne razloge radi zaštite za daljnju obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako daljnja obrada služi potvrdi, ostvarivanju ili odbrani pravnih zahtjeva.

7.5.2 · Prigovor protiv obrade podataka u svrhe direktnog marketinga

Pored toga, možete uložiti prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade vaših ličnih podataka u komercijalne svrhe („protivljenje reklamiranju”). Molimo vas da uzmete u obzir da možda postoji preklapanje između vašeg neodobravanja i korištenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već pokrenuta.

7.6 · Prava povlačenja saglasnosti

Ako ste nam dali saglasnost za obradu vaših podataka, možete u bilo kojem trenutku da je povučete sa budućim dejstvom. To važi i za povlačenje izjave o saglasnosti koja nam je data prije stupanja na snagu GDPR-a, tj. prije 25. maja 2018. Zakonitost obrade vaših podataka ostaje nepromijenjena, osim ako se ne opozove.

7.7 · Pravo na podnošenje žalbue nadzornom organu

Imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka. U tu svrhu možete se obratiti nadzornom organu za zaštitu podataka koji je nadležan za vaše mjesto prebivališta savezne države ili nadzornom organu za zaštitu podataka nadležnom za našu grupu. Nadzorni organ za zaštitu podataka nadležan za nas je državni povjerenik za zaštitu podataka i slobodu informisanja Baden-Virtemberga.

 

8. Djeca

Ova usluge na mreži nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

 

9. Izmjena politike zaštite podataka

Zadržavamo pravo da izvršimo izmjene naših mjera sigurnosti i zaštite podataka, ukoliko je to neophodno zbog tehničkog razvoja. U takvim slučajevima, shodno tome ćemo izmijeniti i našu politiku zaštite podataka. Zato vas molimo da uvijek provjerite trenutno važeću verziju naše politike zaštite podataka.

 

Datum posljednje revizije: 13.6.2018.